Regulamin
Regulamin rezerwacji noclegów w Pensjonacie Willa Krokowa
By wynajem pokoi stał się przyjemnym i niezapomnianym wspomnieniem z pobytu prosimy
wszystkich naszych gości o zapoznanie się z regulaminem.
I. Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa warunki rezerwacji i najmu miejsc noclegowych zamieszczonych
w willi krokowa
2. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem
postanowień Regulaminu.
3. Dokonanie rezerwacji stanowi jednocześnie zawarcie umowy najmu obiektu
noclegowego między Pensjonatem Willa Krokowa a Klientem na warunkach
określonych w regulaminie i cenniku.

II. Dokonanie rezerwacji i zasady płatności
1. Rezerwacji można dokonać telefonicznie lub mailem. Rezerwacja wymaga wpłaty
zadatku w wysokości min 500 zł.
2. Zadatek powinien być wpłacony w ciągu 2 dni od chwili złożenia rezerwacji. Brak
wpłaty w powyższym terminie oznacza odstąpienie od umowy najmu.
3. Po dokonaniu rezerwacji i wpłacie zadatku, Klient na prośbę otrzyma e-mail lub sms
z potwierdzeniem.
4. W dniu rozpoczęcia pobytu lub najpóźniej w dniu następnym Klient jest zobowiązany
zapłacić pozostałą kwotę za rezerwację osobie odpowiedzialnej za przekazanie kluczy
gotówką .
5. Rezerwacja rozpoczęta nie ulega skróceniu. Po rozpoczęciu pobytu Klient
zobowiązany jest zapłacić za całość rezerwacji.
6. W każdym przypadku płatność całości opłaty za pobyt i uznanie rachunku
Wynajmującego musi nastąpić przed przekazaniem wynajmowanego lokalu do
dyspozycji Klienta.
7. W przypadku rezygnacji z najmu wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.
8. Za usługi dodatkowe nie objęte rezerwacją, płatności dokonuje się przy zamawianiu
dodatkowych usług lub na koniec pobytu. Zapłata winna zostać dokonana gotówką.
9. Koszty przelewów bankowych obciążają w całości Klienta.
III. Zmiany w rezerwacji
1. Klient ma prawo do zmiany terminu rezerwacji, przedłużenia lub zmiany liczby osób,
pod warunkiem, że zmiana taka zostanie dokonana co najmniej na 30 dni przed
pierwotnym terminem rezerwacji. Klient informuje telefonicznie lub mailowo
Pensjonat Willa Krokowa o zakresie zmian, jakie chciałby wprowadzić. Pensjonat
zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania zmian w warunkach umowy, jeśli z
przyczyn obiektywnych nie będzie to możliwe. W przypadku odstąpienia od umowy z
powodu braku możliwości wprowadzenia zmian w warunkach umowy najmu
Klientowi nie przysługuje zwrot zaliczki.

2. Klient może przenieść na inną osobę wszystkie przysługujące mu z tytułu rezerwacji
uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszelkie wynikające z tej
rezerwacji obowiązki. W takiej sytuacji należy niezwłocznie powiadomić
Wynajmującego o zmianie Klienta rezerwującego, podając dane personalne osoby,
która przejmie prawa i obowiązki wynikające z umowy.
IV. Odpowiedzialność
1. W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których
skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajowymi środkami, Pensjonat
rezerwuje sobie prawo zaproponowania Klientowi obiektu zastępczego podobnego do
obiektu pierwotnie zarezerwowanego. Pensjonat ma prawo, w przypadku wystąpienia
zjawisk mających charakter siły wyższej odstąpić od umowy. Dotyczy to również
przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste Klienta lub jego majątku, z
powodów niezależnych od Pensjonat , nie będzie mogło być zagwarantowane. Kwoty
wpłacone przez Klienta podlegają natychmiastowemu zwrotowi, z potrąceniem kwot
należnych za usługi już wyświadczone.
2. Jeśli z przyczyn niezależnych od Wynajmującego Lokal, przyjazd nie dojdzie do
skutku lub pobyt ulegnie opóźnieniu czy skróceniu (trudności komunikacyjne, strajki,
powody osobiste,) Klient zobowiązany jest do zapłaty
V. Warunki i zakres najmu apartamentów i pokoi
1. Umowa zawarta pomiędzy Pensjonatem a Klientem obejmuje tylko i wyłącznie
wynajem miejsc noclegowych. Dojazd, wyżywienie oraz organizacja czasu pobytu
leżą wyłącznie w gestii Klienta. W cenę wynajmu wliczone są już opłaty za media
(gaz, prąd, woda) oraz opłatę klimatyczną i sprzątanie końcowe. Właściciel nie będzie
pobierał żadnych dodatkowych opłat ponad te, które zostały wskazane na stronie
internetowej danego obiektu.
2. Pokój należy oddać w takim stanie w jakim otrzymano, nadmiernie zabrudzony
wymagający ponadnormatywnego sprzątania będzie obciążeniem dla klienta w
wysokości 150zł.
3. Minimalny okres wynajmu wynosi 7 dni. Nie dotyczy: długich weekendów, okresu
przed sezonem.
4. Na życzenie Klienta wystawiamy  faktury VAT.
VI. Obowiązki Klienta i zakwaterowanie
1. Zakwaterowanie następuje od godz. 15.00 do 22.00 w dniu przyjazdu,
wykwaterowanie od godz.7.00 do godz. 11.00 w dniu wyjazdu, chyba, że inaczej
uzgodniono z osobą odpowiedzialną za przekazanie kluczy. W przypadku braku
możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę Klient zobowiązany jest do
natychmiastowego powiadomienia telefonicznie osoby odpowiedzialnej za
przekazanie kluczy.
2. Przy pobraniu kluczy do Lokalu Klient okazuje dowód tożsamości.
3. Liczba osób mających zamieszkać w obiekcie jest ograniczona do podanej na karcie
meldunkowej. Klient zobowiązany jest do poinformowania Pensjonatu telefonicznie
lub elektronicznie o jakiejkolwiek zmianie tej liczby. W przypadku przekroczenia tej
liczby właściciel ma prawo pobrać opłatę za każdą dodatkową osobę lub zerwać
kontrakt ze skutkiem natychmiastowym bez zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.

4. Klient zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania osoby
odpowiedzialnej za przekazanie kluczy o ewentualnych uszkodzeniach i brakach
zastanych w obiekcie oraz do zgłoszenia szkód wyrządzonych podczas pobytu. W
przypadku wyrządzenia szkód w tym obiekcie Klient zobowiązany jest do zapłaty
odszkodowania w pełni pokrywającego wartość poniesionych strat, najpóźniej w dniu
wyjazdu gotówką na ręce właściciela lub osoby odpowiedzialnej za klucze. Właściciel
uszkodzonego mienia decyduje o sposobie zadośćuczynienia.
5. W pokojach obowiązuje zakaz przemieszczania mebli bez zgody właściciela.
6. W przypadku zgubienia kluczy do pokoi lub drzwi wejściowych goście zobowiązani
są do uiszczenia opłaty w wysokości 150 zł za każdy klucz 
7. W pokojach i na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu (w
przeciwnym wypadku grozi kara pieniężna w wysokości 500 zł).
8. Klienci zobowiązani są do utrzymywania obiektu w stanie zastanym oraz do
zachowania zasad dobrego sąsiedztwa, a w szczególności do przestrzegania ciszy
nocnej w godzinach od 22.00 do 7.00. Organizowanie wszelkiego rodzaju imprez w
pokojach jest niedozwolone (złamanie regulaminu grozi karą w wysokości 1.000 zł).
9. Klient ma obowiązek zwrócić szczególną uwagę na należytą obsługę zaworów wody,
gazu i urządzeń elektrycznych. Z uwagi na ochronę przeciwpożarową, Klient nie może
używać jakichkolwiek urządzeń zasilanych energią elektryczną, niestanowiących
wyposażenia Lokalu poza: komputerami, maszynkami do golenia, suszarkami do
włosów.
10. Przy każdorazowym wyjściu z obiektu Goście zobowiązani są zamknąć wszystkie
okna oraz zamknąć lokal na wszystkie zamki, do których otrzymali klucze.
11. Prosimy o nie pozostawianie wartościowych przedmiotów w obiekcie – właściciel nie
ponosi odpowiedzialności za ich utratę lub zniszczenie.
12. Klient może korzystać z Lokalu jedynie w celach mieszkaniowych i nie może go
oddać w dalszy podnajem bez zgody Wynajmującego.
13. Zasady porządkowe korzystania z danego Lokalu mogą być bardziej szczegółowo
opisane w regulaminie porządkowym obowiązującym w danym Lokalu.
VII. Zmiana cen
1. Pensjonat zastrzega sobie prawo do zmiany cen w wybranych okresach.
VIII. Pobyt dziecka
1. Dziecko do lat 2 (jedno na dwoje dorosłych), śpiące z dorosłymi lub w łóżeczku
turystycznym nie ponosi żadnych opłat za pobyt. Pozostałe dzieci płacą normalną
cenę.
Pensjonat nie dopuszcza pobytu zwierząt w wynajmowanych pokojach, chyba ze po
ustaleniu wcześniejszym z właścicielem.
IX. Prawo właściwe
1. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy właścicielem a Klientem jest prawo
polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Pensjonatu Willa
Krokowa.

X Reklamacje

  1. Klient może zgłosić reklamację dotyczącą świadczenia usługi rezerwacji, składając ją pisemnie na adres Willi lub na adres e-mail: biuro@willakrokowa.pl lub w inny dopuszczalny prawem sposób.
  2. Rozpatrzenie reklamacji przez usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej doręczenia usługodawcy.
  3. Sposób udzielenia odpowiedz na reklamację przez usługodawcę odbywać się będzie drogą mailową z adresu willi: biuro@willakrokowa.pl 

                                                                                 

SUPER PROMOCJA!

Zaplanuj tygodniowy urlop i otrzymaj wyjątkową "KARTĘ PRZYJACIELA WILLI KROKOWA" która zapewni Ci stały rabat w wysokości 10% na przyszłe pobyty w naszym urokliwym pensjonacie!

Szczegółowe informacje są dostępne w naszej recepcji.